Vítajte na stránkach  Pasienkove spoločenstvo, p. s.

PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO, p. s.

Rakovec nad Ondavou 289, 072 03  Rakovec nad Ondavou, 

IČO: 42241651, DIČ: 2023245818

KONTAKT

Rakovec nad Ondavou 180, Po – Pia: 08:00 – 15:30; 

e-mail: passpol.rakovec@gmail.com, tel. č.: 0918 610 253

__________________________________________________________________________________________

 LESY RAKOVEC – p. s.,

Rakovec nad Ondavou 209, 072 03  Rakovec nad Ondavou, 

IČO: 42332311

KONTAKT

Rakovec nad Ondavou 180, Po – Pia: 08:00 – 15:30, 

e-mail: lesy.rakovec@gmail.com, tel. č.: 0918 610 253, 

 

    V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či  nápadov nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo nás osobne navštíviť každý pracovný deň v čase od 08:00 do 15:30 na adrese Rakovec nad Ondavou 180, 072 03.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozvánka


      Pozývam Vás na riadne valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva (p. s.)

 

               Pasienkové spoločenstvo Rakovec nad Ondavou – p.s.,

 

      ktoré sa bude konať dňa 24.06.2017 o 17.30 hod. v sále kultúrneho domu Obecného úradu v Rakovci nad Ondavou.  

      Navrhovaný program rokovania:


1. Zahájenie,
2. Voľba komisií,
3. Správa výboru o činnosti za rok 2016,
4. Návrh plánu činnosti za rok 2017,
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky,
6. Správa Dozornej rady,

7. Návrh hospodárenia Pasienkové spoločenstvo – p.s.,

8. Rozdelenie zisku,

9. Rôzne,

10. Prijatie uznesenia.

 

       Ak v zmysle vlastných stanov nebude valné zhromaždenie uznášania schopné, po uplynutí 1 hod. sa bude konať valné zhromaždenie s takým istým programom, na ktorom na právoplatné prijatie uznesení postačuje nadpolovičná väčšina prítomných.


Pozor dôležité!!!

        Prílohou pozvánky je splnomocnenie, ktorým v prípade, že sa nemôžete osobne zhromaždenia zúčastniť, splnomocníte svojho zástupcu. Vašim zástupcom môže byť iný vlastník, príbuzný alebo známy. Vyplnené splnomocnenie odovzdá na začiatku zhromaždenia.


Tel. kontakt:  0918 610 253

V Rakovci nad Ondavou 24.05.2017

 


                                                                      za  výbor p. s. Pasienkové spoločenstvo

                                                                           Ing. Dušan Krnáč v. r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka

      Pozývam Vás na riadne valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva (p. s.)

 

            Lesy Rakovec,

 

      ktoré sa bude konať dňa 24.06.2017 o 18.45 hod. v sále kultúrneho domu Obecného úradu v Rakovci nad Ondavou.  

      Navrhovaný program rokovania:


1. Zahájenie,
2. Voľba komisií,
3. Správa výboru o činnosti za rok 2016,
4. Návrh plánu činnosti za rok 2017,
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky,
6. Správa Dozornej rady,

7. Návrh hospodárenia Pasienkové spoločenstvo – p.s.,

8. Rozdelenie zisku,

9. Rôzne,

10. Prijatie uznesenia.

 

       Ak v zmysle vlastných stanov nebude valné zhromaždenie uznášania schopné, po uplynutí 1 hod. sa bude konať valné zhromaždenie s takým istým programom, na ktorom na právoplatné prijatie uznesení postačuje nadpolovičná väčšina prítomných.


Pozor dôležité!!!

        Prílohou pozvánky je splnomocnenie, ktorým v prípade, že sa nemôžete osobne zhromaždenia zúčastniť, splnomocníte svojho zástupcu. Vašim zástupcom môže byť iný vlastník, príbuzný alebo známy. Vyplnené splnomocnenie odovzdá na začiatku zhromaždenia.


Tel. kontakt:  0918 610 253

V Rakovci nad Ondavou 24.05.2017


                                                                                        za  výbor p. s. Lesy Rakovec
                                                                                       Ing. Dušan Krnáč v. r.